Terms and Condition for Vendor

1. TERMA & SYARAT PERKHIDMATAN PENGIKLANAN, PENJUALAN DAN PEMBELIAN PRODUK DI MOHBELI.COM

Selamat datang ke PORTAL MOHBELI.COM.
Terma-terma dan syarat dinyatakan di sini merupakan suatu kontrak atau perjanjian di antara Mohbeli, Pembekal dan Pelanggan yang akan mentakrifkan hak, kewajipan dan tanggungjawab berhubung dengan penjualan dan pembelian mana-mana Produk di PORTAL MOHBELI.COM.
MOHBELI.COM dengan ini adalah berhak untuk mengubah, menukar, menambah, meminda atau mengeluarkan mana-mana bahagian daripada terma-terma dan syarat di dalam PORTAL MOHBELI.COM serta maklumat yang diberikan kepada Pelanggan termasuk penggunaan PORTAL MOHBELI.COM pada bila-bila masa. Sebarang perubahan tidak memerlukan notis makluman dan adalah berkuatkuasa apabila ianya telah di paparkan di laman PORTAL MOHBELI.COM.

Dengan menggunakan perkhidmatan PORTAL MOHBELI.COM anda mengakui bahawa anda telah membaca, memahami dan menerima terma dan syarat ini. Sekiranya anda tidak bersetuju dengan terma dan syarat tersebut anda dinasihatkan untuk tidak menggunakan mana-mana bahagian perkhidmatan PORTAL MOHBELI.COM.

TERMA & SYARAT PELANGGAN / PENGGUNAAN

Apabila pelanggan membuat pesanan dan pembelian mana-mana produk di atas talian atau menggunakan sebarang kemudahan yang disediakan oleh PORTAL MOHBELI.COM, Pelanggan adalah dengan ini dianggap sebagai telah membaca, menerima dan bersetuju untuk terikat dengan Terma dan Syarat ini.

Terma dan syarat ini hendaklah dibaca bersama-sama dengan semua maklumat yang diberikan kepada Pelanggan apabila membuat dan mengesahkan pesanan. Sebarang pembelian daripada pelanggan melalui selepas perubahan tersebut ia akan dianggap sebagai penerimaan terhadap perubahan tersebut oleh Pelanggan.

PENGIKLANAN

Mohbeli menyediakan perkhidmatan pengiklanan berbayar dan percuma. Pengiklan di mohbeli adalah terikat dengan polisi pengiklanan yang ditetapkan oleh mohbeli dan juga mana-mana peraturan atau polisi yang ditetapkan oleh kerajaan Malaysia.
Bagi pengiklanan kategori farmasi dan perubatan, pengiklan di mohbeli adalah tertakluk dengan akta yang peraturan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Rujuk pautan di bawah:
• Akta Ubat (Iklan dan Penjualan) 1956
• Peraturan-peraturan Lembaga Iklan Ubat 1976
• Panduan Pembelian Ubat “Online”

PESANAN

Pelanggan adalah dinasihatkan untuk mendapatkan maklumat lanjut berhubung dengan kaedah pesanan, pembayaran, penghantaran dan pulangan / bayaran balik. Pelanggan juga dinasihatkan untuk membaca terma dan syarat sebelum membuat sebarang pembelian produk.

a) Untuk membuat Pesanan dengan PORTAL MOHBELI.COM, Pelanggan mesti melengkapkan proses pendaftaran seperti mana yang dinyatakan dalam talian sebelum waktu membuat Pesanan, jika tidak, Pihak MOHBELI.COM mempunyai hak untuk menerima, menolak, membatalkan atau menolak mana-mana Pesanan yang dibuat.

b) Sebarang Pesanan yang dibuat oleh Pelanggan hendaklah termasuk maklumat yang berikut:

• Nama produk dan ciri-ciri khusus produk (warna, saiz, dan lain-lain).
• kaedah pembayaran dan butiran.
• Alamat penghantaran.

c) Sesuatu Pesanan yang berjaya dibuat oleh Pelanggan, akan disahkan kepada Pelanggan melalui pengesahan mel elektronik yang mengandungi ringkasan butiran Pesanan dan / atau mana-mana kaedah lain yang diputuskan oleh Pihak MOHBELI.COM dari semasa ke semasa tanpa notis.

d) Pihak MOHBELI.COM berhak untuk menerima, membatalkan atau menolak sebarang Pesanan dari mana-mana Pelanggan atau mana-mana orang pada bila-bila masa atau di bawah sebarang keadaan termasuk di mana Pesanan tidak boleh diproses atas pelbagai alasan. Pelanggan mungkin akan diminta untuk memberi pengesahan atau maklumat tambahan sebelum Pesanan tersebut diterima.

e) Selain dari yang dinyatakan di atas, penolakan suatu Pesanan oleh Pihak MOHBELI.COM mungkin disebabkan oleh, tidak terhad kepada mana-mana yang berikut:

i) Produk yang dipesan oleh Pelanggan adalah tidak tersedia atau kehabisan stok;
ii) Pihak MOHBELI.COM tidak dapat memperoleh kebenaran bagi pembayaran Pelanggan;
iii) Penemuan kesilapan harga atau keterangan produk;
iv) Jika ada maklumat yang palsu, yang tertinggal, maklumat yang salah dalam pendaftaran Akaun Pelanggan;
v) Jika Pelanggan didapati di bawah umur 18 tahun;
vi) Jika Pihak MOHBELI.COM percaya bahawa ia tidak dapat memenuhi Pesanan (termasuk penghantaran) secara teknikal.

f) Sebarang perubahan atau pembatalan oleh Pelanggan keatas mana-mana Pesanan hendaklah dimaklumkan kepada Pihak MOHBELI.COM dengan syarat bahawa dimana Pesanan yang telah dibayar, dihantar atau penghantaran yang belum selesai tidak boleh dibatalkan tetapi sebaliknya Produk mesti dikembalikan mengikut Seksyen 3 – PERTUKARAN / PULANGAN / PEMBATALAN / PEMULANGAN WANG yang dinyatakan di sini.

g) Semua harga yang dinyatakan pada PORTAL MOHBELI.COM adalah harga produk dan Pihak MOHBELI.COM mempunyai budi bicara mutlak untuk menentukan harga produk pada setiap masa termasuk tanpa had sebarang harga promosi. Semua harga, melainkan jika dinyatakan sebaliknya adalah dalam Ringgit Malaysia dan Pihak MOHBELI.COM berhak untuk meningkatkan penawaran mata wang atau menghadkan penawaran mata wang pada bila-bila masa tanpa notis. Harga adalah tertakluk kepada perubahan yang ditentukan oleh Pihak MOHBELI.COM dari semasa ke semasa tanpa notis.

h) Harga untuk Produk termasuk cukai berkaitan dengan barangan dan perkhidmatan melainkan ditentukan oleh Pihak MOHBELI.COM. Pihak MOHBELI.COM berhak untuk mengenakan caj penghantaran dan pemasangan caj. Pihak MOHBELI.COM berazam untuk memberikan maklumat harga yang paling tepat pada PORTAL MOHBELI.COM tetapi kes kesilapan mungkin berlaku, sepertimana kes-kes apabila harga tidak dipaparkan dengan betul pada PORTAL MOHBELI.COM. Sekiranya terdapat kesalahan pada barang, Pihak MOHBELI.COM boleh, mengikut budi bicaranya, sama ada menghubungi Pelanggan untuk arahan seterusnya atau membatalkan Pesanan Pelanggan.

KETERANGAN DAN KESEDIAAN PRODUK

i) Pelanggan mengakui bahawa semua imej, gambar atau video dari produk yang dibentangkan, dipamerkan, dipaparkan, disiarkan dan disediakan di PORTAL MOHBELI.COM adalah untuk tujuan ilustrasi sahaja. Pihak MOHBELI.COM akan cuba untuk memastikan bahawa semua penerangan ke atas sesuatu produk yang dipaparkan di PORTAL MOHBELI.COM adalah setepat yang mungkin. Walaupun Pihak MOHBELI.COM telah mengambil langkah yang sewajarnya untuk membentangkan keterangan produk dengan tepat, tetapi produk sebenar yang dihantar mungkin berbeza daripada yang dipaparkan di PORTAL MOHBELI.COM atas sebab termasuk tanpa had kualiti siaran, kemasan, reka bentuk semula dan penambahbaikan.

j) Kesediaan produk yang dibentangkan di PORTAL MOHBELI.COM bergantung pada kesediaan stok dan Pihak MOHBELI.COM tidak menjamin kesediaan produk. Pihak MOHBELI.COM juga berhak untuk menjalankan promosi khas yang menawarkan hadiah percuma atau barangan promosi mengikut budi bicara mutlaknya dari semasa ke semasa tertakluk kepada apa-apa terma sebagaimana yang diputuskan oleh Pihak MOHBELI.COM.

SYARAT PEMBAYARAN

k) Pihak MOHBELI.COM berhak untuk menetapkan peraturan dan dasar mengenai kaedah pembayaran serta membuat perubahan yang diperlukan dari semasa ke semasa. Melainkan dinyatakan sebaliknya, bayaran bagi Produk yang dibeli daripada PORTAL MOHBELI.COM oleh mana-mana Pelanggan boleh dibuat melalui mana-mana kaedah berikut (secara kolektif “Kaedah Pembayaran”):

i) Kad Kredit dan / atau Kad Debit (“Kad”)

Pihak MOHBELI.COM menerima semua kad seperti Visa, MasterCard dan/atau Kad American Express yang dikeluarkan di Malaysia tetapi Pihak MOHBELI.COM berhak menyemak semula atau menolak penerimaan mana-mana Kad atau menukar jenis Kad yang akan diterima mengikut budi bicara mutlaknya tanpa memberikan sebarang alasan atau notis. Walau bagaimanapun, tiada pembayaran akan diproses bagi seorang yang bukan pemegang kad dan Pelanggan hendaklah mematuhi sebarang terma dan syarat sebagaimana yang dikenakan oleh institusi kewangan atau bank. Jika pembayaran Kad telah ditolak atau ditolak atas mana-mana sebab, Pihak MOHBELI.COM mempunyai haknya di bawah Terma dan Syarat untuk menolak Pesanan yang berkaitan sama ada secara keseluruhan atau sebahagian.

l) Sekiranya Pihak MOHBELI.COM menemui sebarang penipuan, percubaan untuk penipuan atau sekiranya berlaku kecurigaan aktiviti yang menyalahi undang-undang yang berkaitan dengan apa-apa bayaran yang dibuat oleh mana-mana Pelanggan berhubung dengan mana-mana Produk, Pihak MOHBELI.COM berhak untuk tetapi tidak terhad kepada mana-mana hak Pihak MOHBELI.COM di sini, untuk meminta kaedah pembayaran yang berlainan daripada Pelanggan, atau untuk menolak, membatalkan atau menolak Pesanan dan / atau menutup Akaun Pelanggan terebut.

PENGHANTARAN

m) Pihak MOHBELI.COM berhak mengikut budi bicara mutlaknya pada bila-bila masa dari semasa ke semasa untuk melantik mana-mana pihak ketiga (“Pembekal Penghantaran” dimana definisi mungkin termasuk Rakan Kongsi Perniagaan atau kakitangan yang diberi kuasa) untuk menghantar Produk kepada Pelanggan tanpa memberi notis yang sama kepada Pelanggan. Bagi Produk tertentu yang memerlukan pemasangan, pemasangan Produk akan dijalankan semasa penghantaran. Pelanggan adalah dinasihatkan untuk menghubungi Pihak MOHBELI.COM mengenai Produk yang memerlukan pemasangan, jika ada.

n) Pelanggan hendaklah memaklumkan Pihak MOHBELI.COM jika beliau bercadang untuk memberi kuasa kepada pihak ketiga untuk menerima penghantaran Produk yang dipesan dan jika diminta oleh Pihak MOHBELI.COM atau pembekal Penghantaran, hendaklah menyediakan surat kebenaran kepada Pihak MOHBELI.COM atau Pembekal Penghantaran semasa penghantaran bagi pengenalan dan tujuan pengesahan.

o) Tertakluk kepada terma-terma yang terkandung di sini, penghantaran Produk hanya disediakan untuk kawasan-kawasan tertentu di Malaysia (yang boleh diubah oleh Pihak MOHBELI.COM dari semasa ke semasa mengikut budi bicaranya) (“Kawasan penghantaran yang ditetapkan”) dan kepada alamat yang dinyatakan oleh Pelanggan di dalam Pesanan, dengan syarat bahawa alamat tersebut adalah di dalam Kawasan penghantaran yang ditetapkan. Pelanggan adalah dinasihatkan untuk membuat pemeriksaan semasa membuat Pesanan di Kawasan penghantaran yang ditetapkan dan Pihak MOHBELI.COM berhak untuk menolak sebarang penghantaran yang tidak terletak di dalam Kawasan penghantaran yang ditetapkan.

p) Waktu penghantaran adalah dari 9:00 pagi hingga 18:00 petang pada Hari Perniagaan (“Waktu Penghantaran”) tertakluk kepada sebarang perubahan yang ditentukan oleh Pihak MOHBELI.COM. Sebarang permintaan untuk penghantaran selepas Waktu Penghantaran adalah tertakluk kepada budi bicara Pihak MOHBELI.COM dan caj tambahan akan dikenakan. Pelanggan adalah dinasihatkan untuk menghubungi Pihak MOHBELI.COM jika beliau ingin meminta penghantaran pada masa dan hari yang tertentu semasa membuat Pesanan tertakluk kepada kesediaan Pembekal Penghantaran.

q) Tertakluk kepada terma-terma yang terkandung di sini, sebarang Pesanan yang dibuat sebelum 15:00 petang pada Hari Perniagaan akan tertakluk kepada tempoh penghantaran berikut (yang boleh diubah oleh Pihak MOHBELI.COM pada bila-bila dari semasa ke semasa mengikut budi bicaranya):

i) Untuk penghantaran di dalam kawasan bandar sekitar Semenanjung Malaysia, produk akan dihantar antara masa 2 hingga 5 Hari Perniagaan.

ii) Untuk penghantaran ke dan di kawasan bandar di Malaysia Timur, produk akan dihantar dalam masa 3 hingga 7 Hari Perniagaan.

iii) Untuk penghantaran ke dan di luar kawasan bandar di seluruh negara, produk akan dihantar dalam masa 3 hingga 8 Hari Perniagaan.

Pesanan yang dibuat selepas 15:00 petang akan dianggap sebagai Pesanan yang dibuat pada Hari Perniagaan yang berikutnya. Selain dari yang dinyatakan di atas, tempoh penghantaran mungkin berbeza untuk Produk yang terdiri daripada barangan berat dan / atau yang memerlukan pemasangan. Pelanggan adalah dinasihatkan untuk menghubungi Pihak MOHBELI.COM untuk maklumat lanjut.

r) Pihak MOHBELI.COM akan memaklumkan kepada Pelanggan sekiranya tidak dapat memenuhi anggaran tarikh atau waktu penghantaran. Sekiranya Pelanggan tidak berada di alamat semasa penghantaran, percubaan penghantaran akan dilaksanakan dan Pelanggan hendaklah menghubungi Pihak MOHBELI.COM untuk membuat jadual-penghantaran semula. Jika Pelanggan telah gagal untuk menerima penghantaran Produk selepas percubaan kali ketiga atas mana-mana sebab (selain daripada sebab yang di luar kawalan munasabah pihak Pelanggan atau atas sebab kesalahan Pihak MOHBELI.COM) maka tanpa penjejaskan sebarang hak atau remedi yang disediakan kepada Pihak MOHBELI.COM, Pihak MOHBELI.COM boleh membatalkan Pesanan dan membayar balik sebarang bayaran yang dibuat oleh Pelanggan kepada Pelanggan. Jika Pelanggan meminta untuk penghantaran tambahan selepas itu, Pelanggan hendaklah berhubung terus dengan Pembekal Penghantaran.

s) Risiko kerosakan atau kehilangan Produk boleh berpindah kepada Pelanggan pada masa penghantaran atau jika Pelanggan gagal menerima penghantaran Produk semasa Pihak MOHBELI.COM atau Pembekal Penghantaran telah mengemukakan penghantaran Produk. Selain dari yang dinyatakan penghantaran dan perpindahan risiko dalam Produk, harta dan pemilikan dalam Produk tidak berpindah kepada Pelanggan sehingga Pihak MOHBELI.COM telah menerima bayaran sepenuhnya bagi Produk di dalam Pesanan. Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, Pihak MOHBELI.COM tidak bertanggungjawab kepada mana-mana Pelanggan atas sebarang kerugian, liabiliti, kos, ganti rugi, caj dan/atau setelah perpindahan risiko kepada Pelanggan.

2. PRIVASI & POLISI
PENERIMAAN TERMA

a) Anda mestilah merupakan seorang individu yang berusia lebih daripada 18 tahun yang mampu memasuki suatu perjanjian yang terikat secara sah di bawah undang-undang Malaysia dan menghubungi pihak MOHBELI.COM mengenai maklumat atas mana-mana produk. Anda bersetuju untuk menghubungi kami dengan segera apabila terdapat perubahan atas maklumat peribadi anda atau maklumat bil (nama, alamat, kad kredit dan nombor telefon).

b) Dengan menggunakan Portal MOHBELI.COM, anda dengan jelasnya, menerima dan memberikan persetujuan anda bahawa kami boleh menggunakan dan / atau mendedahkan maklumat mengenai demografi anda dengan cara yang tidak mendedahkan identiti anda bagi tujuan pemasaran, promosi, pembangunan strategik, penyelidikan dan khidmat pelanggan.

PENDEDAHAN DAN KERAHSIAAN

c) Pihak MOHBELI.COM berhak untuk mendedahkan sebarang maklumat peribadi mengenai anda atau penggunaan Perkhidmatan Portal MOHBELI.COM tanpa kebenaran terdahulu anda dan jika Pihak MOHBELI.COM dengan suci hatinya mempercayai bahawa tindakan itu adalah perlu untuk:
i) mematuhi undang-undang atau mematuhi proses undang-undang;
ii) melindungi dan mempertahankan hak-hak atau harta Pihak MOHBELI.COM atau syarikat induk atau syarikat sekutu;
iii) bertindak untuk melindungi kepentingan ahli atau orang lain;
iv) menguatkuasakan polisi ini.

d) Lain-lain maklumat bukan peribadi atau bahan yang dihantar kepada Pihak MOHBELI.COM oleh anda secara amnya TIDAK akan dianggap sulit.

PAUTAN KE LAMAN PIHAK KETIGA

e) Laman ini mungkin mengandungi pautan ke laman web pihak ketiga. Anda bersetuju bahawa laman web yang dipautkan adalah diperlukan bagi Portal MOHBELI.COM untuk menyediakan produk. Laman Web Yang Dipautkan adalah disediakan kepada anda hanya sebagai kemudahan. Pihak MOHBELI.COM tidak akan bertanggungjawab jika mana-mana Laman Web Yang Dipautkan tidak berfungsi dengan sewajarnya. Pihak MOHBELI.COM tidak mempunyai kawalan ke atas sebarang Laman Web Yang Dipautkan dan tidak akan bertanggungjawab ke atas kandungan, iklan, produk dan / atau perkhidmatan oleh mana-mana Laman Web Yang Dipautkan, termasuk tanpa had kepada sebarang pautan yang terkandung di dalam Laman Web Yang Dipautkan, termasuk yang berkaitan dengan laman rangkaian sosial seperti Facebook dan tidak menyokong sebarang kandungan, iklan, produk, perkhidmatan dan / atau bahan-bahan lain yang disediakan di Laman Web Yang Dipautkan.
Jika anda membuat keputusan untuk mengakses dan menggunakan mana-mana Laman Web Yang Dipautkan, anda berbuat demikian sepenuhnya di atas risiko anda sendiri.

f) Anda bersetuju bahawa Pihak MOHBELI.COM tidak akan bertanggungjawab atau menanggung secara langsung atau tidak langsung, terhadap sebarang kerosakan atau kerugian yang disebabkan atau yang didakwa yang telah disebabkan oleh atau berkaitan dengan penggunaan atau pergantungan ke atas kandungan, iklan, produk dan / atau perkhidmatan yang disediakan di atas melalui Laman Web Yang Dipautkan. Sebarang pembelian produk atau perkhidmatan daripada pedagang, penjual, vendor atau pembekal (secara kolektif “Pedagang”) dari Laman Web Yang Dipautkan adalah transaksi semata-mata di antara anda dan Pedagang tersebut, dan sebarang persoalan atau pertikaian yang anda ada berhubung dengan mana-mana produk atau perkhidmatan itu mestilah ditangani secara terus dengan Pedagang yang bertanggungjawab. Pihak MOHBELI.COM tidak mempunyai tanggungjawab atau liabiliti kepada Pedagang atau hubungan anda dengan Pedagang tersebut.

3. POLISI PEMULANGAN (RETURN POLICY) PEMBELIAN PRODUK DI MOHBELI.COM

Apabila pelanggan membuat pesanan dan pembelian mana-mana produk di atas talian atau menggunakan sebarang kemudahan yang disediakan oleh PORTAL MOHBELI.COM.

PERTUKARAN / PULANGAN

a) Semua pertukaran produk dan / atau pulangan produk (termasuk sebarang pembaikan, kerosakan, produk yang salah dihantar), adalah tertakluk kepada perkara berikut:

i) Pelanggan adalah dibenarkan untuk meminta pertukaran atau pemulangan produk dalam masa SEPULUH (10) hari kalendar (“Tempoh Pulangan”) dari tarikh penerimaan produk yang dihantar (“Tarikh Penerimaan Produk”). Pelanggan adalah dinasihatkan untuk melakukan pemeriksaan semasa menerima produk untuk memastikan produk yang diterima berada di dalam keadaan baik, tidak rosak atau tidak sempurna. Permintaan bagi mana-mana pulangan produk dan / atau pertukaran produk semasa Tempoh Pulangan boleh dilakukan dengan menghubungi wakil pihak MOHBELI.COM. Permintaan Pelanggan untuk pertukaran atau pemulangan tidak boleh melebihi tiga (3) kali atau tidak selewatnya daripada tiga puluh (30) hari dari Tarikh Penerimaan Produk.
ii) Tiada pertukaran dan/atau pulangan dibenarkan selepas Tempoh Pulangan melainkan produk yang defektif termasuk pembaikan yang tertakluk kepada terma jaminan produk dan undang-undang. Untuk mengelakkan keraguan, Pelanggan tidak dibenarkan untuk membuat pertukaran atau pulangan selepas tempoh jaminan produk tamat.
iii) Permintaan untuk pertukaran atau pulangan hendaklah tertakluk kepada syarat berikut dimana pulangan atau pertukaran tidak dibenarkan jika syarat berikut gagal dipatuhi:
• Semua produk (termasuk kad jaminan (jika ada) yang berkaitan dengan pembelian) mesti berada di dalam bungkusan asal dengan semua tag, aksesori, invois jualan dan kad jaminan (jika ada) yang dilampirkan dan di mana meterai asal (original seal) dilampirkan, meterai itu mestilah dalam keadaan asal (tidak patah).
• Pakaian dalaman tidak boleh ditukarganti atau dipulangkan walaupun diatas sebarang sebab dan alasan.
• Barangan yang mudah rosak (makanan atau produk segar) dan barangan kosmetik (penjagaan badan & penjagaan kulit, alat solek) tidak boleh dipulangkan atau ditukarganti jika sebahagian daripadanya telah dimakan atau digunakan.
• Barangan fesyen (termasuk kasut dan aksesori) boleh ditukar atas sebab yang berkaitan dengan warna dan saiz. Walau bagaimanapun, jika barangan yang dikembalikan untuk pertukaran telah kotor, rosak atau lusuh, pertukaran atau pemulangan tidak akan dipertimbangkan.

• Tertakluk kepada terma dan syarat jaminan produk, barangan digital (seperti TV Pintar, tablet, telefon, pencetak foto, kamera digital) tidak boleh ditukarganti atau dipulangkan jika meterai asal (original seal) rosak ATAU sekiranya tiada meterai asal dan bungkusan asal dibuka.

• Tiada produk boleh ditukarganti atau dipulangkan jika di dalam kad jaminan terdapat penyataan bahawa tiada pertukaran atau pulangan adalah dibenarkan.
• Semua produk mestilah bebas daripada sebarang kecacatan atau kerosakan mengikut penilaian munasabah oleh pihak MOHBELI.COM dan/atau Rakan Perniagaan dan/atau pengilang produk sebelum sebarang pertukaran atau pulangan produk disempurnakan atau diterima oleh pihak MOHBELI.COM.
iv) Dalam Tempoh Pulangan, sebarang pertukaran atau pulangan produk yang diambil atau yang dihantar semula oleh pihak MOHBELI.COM adalah percuma. Selepas Tempoh Pulangan, pihak MOHBELI.COM berhak untuk mengenakan kos koleksi atas Pelanggan dimana kos hendaklah dibayar oleh Pelanggan kepada Pembekal Penghantaran sewaktu pengambilan.
v) Untuk mengelakkan keraguan, pihak MOHBELI.COM mempunyai budi bicara mutlak untuk membuat keputusan mengenai produk yang boleh ditukarganti atau dikembalikan. Pelanggan adalah dinasihatkan menghubungi pihak MOHBELI.COM mengenai senarai penuh produk.

vi) Semasa Tempoh Pulangan dan tertakluk kepada syarat-syarat yang terkandung di sini, permintaan untuk pertukaran atau pulangan adalah dibenarkan untuk produk yang rosak semasa tempoh sah jaminan. Selepas Tempoh Pulangan dan semasa tempoh sah jaminan bagi produk, Pelanggan perlu menghubungi pembekal atau pengilang (di pusat perkhidmatan mereka seperti yang tertera pada kad jaminan) secara terus sekiranya Pelanggan ingin meminta pertukaran atau kembali. Di mana pusat perkhidmatan pembekal atau pengilang tidak dinyatakan, maka pihak MOHBELI.COM berhak, mengikut budi bicara mutlaknya, dan di atas permintaan Pelanggan, memungut produk secara percuma daripada Pelanggan dan menghantar Produk tersebut kepada pembekal atau pengilang bagi pihak Pelanggan. Untuk mengelakkan keraguan, Pelanggan tidak berhak untuk meminta sebarang pertukaran atau pemulangan selepas tamat tempoh jaminan produk.

PEMBATALAN / PEMULANGAN WANG

b) Pembatalan dan bayaran balik yang diminta bagi mana-mana produk semasa Tempoh Pulangan hendaklah tertakluk kepada yang berikut:

i) Pelanggan boleh membatalkan pesanan sebelum penghantaran produk telah disahkan dan permintaan bayaran balik dapat dilakukan jika bayaran telah dibuat (selain daripada COD). Pembatalan boleh dilakukan dengan menghubungi pihak MOHBELI.COM. Untuk mengelakkan keraguan apabila produk telah disahkan untuk penghantaran dan/atau diserahkan dan diterima oleh Pelanggan, Pesanan tidak boleh dibatalkan.
ii) Permintaan untuk pembayaran balik dan proses bayaran balik akan tertakluk kepada terma pertukaran dan pemulangan di Seksyen 3(a) di atas dan bayaran balik akan diproses setelah pemeriksaan produk yang dikembalikan adalah bebas daripada sebarang kecacatan atau kerosakan mengikut penilaian munasabah pihak MOHBELI.COM. Pelanggan boleh menghubungi pihak MOHBELI.COM mengenai maklumat lanjut atas pembayaran balik tersebut. Bergantung kepada kaedah pembayaran, pembayaran balik termasuk tempoh masa bayaran balik juga tertakluk kepada terma yang dikenakan oleh bank.

c) Untuk mengelakkan keraguan, selain yang telah dinyatakan di sini, tiada sebarang permohonan untuk pertukaran atau pemulangan atau pembatalan atau bayaran balik bagi produk boleh dilaksanaan oleh Pelanggan selepas Tempoh Pulangan dan keputusan pihak MOHBELI.COM berkaitan dengan ini adalah muktamad dan terikat.

4. PENAFIAN (DISCLAIMER)

a) Anda adalah bertanggungjawab secara peribadi atas penggunaan anda terhadap Portal MOHBELI.COM dan anda hendaklah menggunakan atas risiko anda sendiri. Anda hendaklah menggunakan Portal MOHBELI.COM mengikut undang-undang yang berkuatkuasa pada masanya di Malaysia termasuk, tetapi tidak terhad kepada, Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 (Akta 588). Pihak MOHBELI.COM berhak untuk meminda sebarang perkara yang dipercayai melanggar Akta di atas, mengikut budi bicara mutlaknya.

b) Di mana anda bersetuju dan membenarkan untuk memberikan sebarang maklumat atau data peribadi yang dinyatakan di dalam Privasi & Polisi kami, anda tidak boleh memberikan dan / atau menyebabkan supaya maklumat yang diberikan :

i) adalah palsu, tidak tepat atau mengelirukan;
ii) melanggar mana-mana undang-undang;
iii) memfitnah;
iv) mengandungi perkataan-perkataan dan bahan-bahan pornografi atau lucah;
v) mengandungi apa-apa virus komputer dan / atau rutin pengaturcaraan komputer yang boleh merosakkan, menjejaskan, pemintasan secara rahsia atau merampas mana-mana sistem, data atau maklumat peribadi;
vi) memperkenalkan, menyebarkan atau bertujuan untuk memperkenalkan dan / atau menyebarkan kandungan atau propaganda bersifat agama, budaya atau bersifat perkauman; atau
vii) lain-lain kandungan yang dilarang sebagaimana yang diperuntukkan di bawah undang-undang.

“Maklumat” yang dirujukkan di sini termasuk tetapi tidak terhad kepada sebarang maklumat (termasuk data peribadi) yang diberikan oleh anda kepada pihak MOHBELI.COM melalui talian kepada kakitangan yang diberi kuasa oleh Pihak MOHBELI.COM, maklumat pada kawasan mesej awam (seperti forum komuniti, kawasan gambar dan kawasan maklum balas) atau melalui mel elektronik dan media sosial.

c) Anda bersetuju untuk menggunakan Portal MOHBELI.COM untuk tujuan yang sah dan untuk kegunaan dalaman, peribadi sahaja.

d) Anda bersetuju untuk mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan tempatan, negeri, negara dan antarabangsa dan dengan sepenuhnya bertanggungjawab atas semua tindakan atau peninggalan yang berlaku semasa penggunaan anda, termasuk kandungan komunikasi anda melalui Perkhidmatan Portal MOHBELI.COM. Menyedari sifat global internet, anda bersetuju untuk mematuhi semua peraturan tempatan mengenai penggunaan internet. Secara khususnya, anda bersetuju untuk mematuhi semua undang-undang komunikasi atas talian di negara yang anda diami.

e) Anda tidak akan menghantar atau menyiarkan melalui Portal MOHBELI.COM.sebarang fitnah, memfitnah, mengganggu, berbahaya, lucah, mengancam, pornografi atau bahan yang haram atau bahan yang akan melanggar atau melanggar dalam apa jua keadaan kepada hak-hak kami atau orang lain (termasuk hak harta intelek, hak kerahsiaan, atau hak
privasi) atau menyebabkan kesedihan atau kesusahan. Anda tidak boleh meluahkan pendapat yang mentah, perkauman seksis, kesat atau lain yang menjelikkan. Anda hendaklah sentiasa merawat pengguna lain dengan rasa hormat dan tidak akan mengganggu penggunaan atau kenikmatan pengguna lain daripada Portal MOHBELI.COM.

f) Anda tidak akan mempaparkan atau menyediakan sebarang bahan di Laman ini, yang tidak dimiliki oleh anda tanpa kebenaran yang jelas daripada pemilik bahan.

g) Anda tidak akan menyiarkan, menyalin, memuat turun, menghasil semula, menerbit semula, menghantar dalam apa-apa cara sekalipun, sebarang bahan dan sebarang kandungan di di Portal MOHBELI.COM. selain seperti yang diperlukan untuk kegunaan peribadi dan bukan komersial.

h) Anda tidak akan membuat sebarang perkara yang akan menjejaskan kebolehkendalian atau keselamatan Portal MOHBELI.COM. atau menyebabkan kesusahan yang tidak munasabah atau kesalahan atau gangguan kepada Pihak MOHBELI.COM, pekerja atau kakitangan yang diberi kuasa.

MAKLUMAT SYARIKAT

UMP Consultancy & Training Sdn Bhd
Lebuhraya Tun Razak
26300, Gambang
Kuantan Pahang
Tel : +6(09)549 2789
Faks : +6(09)549 3288
Email : admin@umpholdings.my
Laman Web : www.umph.com.my
SSM :644755-D

ADUAN

Jika anda tidak berpuas hati dengan perkhidmatan Helpdesk Mohbeli, sila hantar semula aduan anda termasuk jawapan dari Helpdesk dan sebab anda tidak bersetuju dengan maklumbalas / tindakan mereka.
Sila hantar aduan anda kepada mohbeli@ump.edu.my
Sila ambil perhatian bahawa hanya kes-kes yang telah dijawab oleh Helpdesk sahaja akan diterima oleh bahagian aduan kami.
Sila tunggu sehingga 3 hari bekerja untuk mendapat jawapan dari bahagian aduan.
HELPDESK MOHBELI.COM
Tel: 09-424 6464
Email: ptmkhelpdesk@ump.edu.my

HAK CIPTA

Sekiranya anda dapati bahan-bahan hak cipta anda telah digunakan pada mana-mana Portal MOHBELI.COM tanpa kebenaran anda, sila e-mel kepada mohbeli@ump.edu.my.
Aduan hanya boleh dibuat oleh pemilik hak cipta atau seseorang yang diberi kuasa untuk bertindak bagi pihak pemilik.